Lyssna
Dela
Kontakt

Vi söker planchef som vill vara med och bygga morgondagens Vetlanda

Genom att samla plan, mark och exploatering, fastighet samt gata-park under samma förvaltning har vi i Vetlanda kommun förenklat de interna processerna. Tillsammans med ny teknik och samarbete över kommun­gränserna har det inne­burit att vi kunnat utveckla hela samhälls­byggandet. Ett framgångs­recept som bidragit till att Vetlanda nu växer så det knakar.

Gunnar Elmeke och Jan-Åke Johansson på Himlabackarna

Himlabackarna är Vetlandas nyaste bostadsområde som tekniska kontoret jobbat intensivt med, från ax till limpa. Nu går planchef Jan-Åke Johansson (till höger) snart i pension och tekniska chefen Gunnar Elmeke söker därför hans efterträdare.

Tekniska kontoret ansvarar bland annat för trafik­säkerhet, naturvård, mät- och kart­verksamhet och utvecklingen av översikts- och detalj­planer. Här finns också de praktiska kunskaperna kring bygg och anläggning som utförs av medarbetare inom gata-park och fastighet.

– Det är en enorm fördel att alla delarna håller ihop. Det gör att vi får med oss alla aspekter redan från början i varje process, allt från infrastruktur till grönytor, säger plan­chef Jan-Åke Johansson.

Ökad service

Han har jobbat på tekniska kontoret sedan 1990, de senaste åren som chef för plan­avdelningen, och sett arbetet utvecklas från fysiska pappers­kartor till att bli digitaliserat. Förvaltningen har utökats efterhand när verksamheter plockats över från annat håll, exempelvis togs mät­verksamheten över från Metria för ett tiotal år sedan. Det har bland annat inneburit ökade möjligheter att analysera be­folknings­mönster som ligger till grund för plan­utvecklingen. Förhoppningen är att samordna och kanske flytta över fler mätuppdrag i kommunens regi i fram­tiden.

– Det handlar om att hela tiden förbättra oss och därmed kunna erbjuda en ännu bättre samhälls­service, säger Jan-Åke.

Som ett led i förbättrings­arbetet samarbetar Vetlanda kommun idag med hög­lands­kommunerna Nässjö, Eksjö och Sävsjö i ett gemensamt GIS- och kart­system.

– Tanken är att vi genom ny teknik och gemensamt verksamhetssystem ska kunna hjälpas åt med resurser och kompetens när det behövs, vi blir inte så sårbara, säger förvaltnings­chef Gunnar Elmeke.

Attraktiv kommun

Vetlanda kommun har som mål att vara en attraktiv och ny­tänkande kommun som präglas av hållbar­het i alla led, siktet är inställt på 30 000 invånare år 2030. I det målarbetet spelar tekniska kontoret en nyckel­roll. Det pågår idag ett intensivt jobb på flera fronter för att utveckla Vetlanda, exempelvis har nya detalj­planer möjliggjort att områden nu är på gång att bebyggas både i kommunal och privat regi.

Vårt nyaste bostads­område, Himla­backarna, har exploaterats i etapper med tomter för villor och flerfamiljs­hus men också med plats för en ny förskola, LSS-boende och fina rekreations­områden. Nu står vi i startgroparna med en helt ny stads­del som ska präglas av hållbarhets­tänk. I visions­arbetet har Vetlanda­borna fått vara med och tycka till genom att lämna sina syn­punkter via en e-tjänst. Många tog chansen vilket gav oss ett värde­fullt underlag i den fortsatta processen.

– Vi märker att det finns ett stort engage­mang från medborgarna för det vi gör. Det är alltid en utmaning att få till en bred förståelse för de planer som tas fram, det ligger i sakens natur att det ibland blir motstående intressen när det exempel­vis handlar om ny bebyggelse i ett område. Men jag upplever att många i Vet­landa uppskattar att det händer något och är positiva att det satsas nytt, vi har väldigt få över­klagande, säger Jan-Åke.

Bli ny planchef

Han har fyllt 68 år och planerar att gå i pension efter sommaren. Därför letar vi nu efter hans efter­trädare.länk till annan webbplats

– Planchefen är en nyckel­position i kontakten mellan politik, närings­liv och kommunens tjänste­män. Det handlar verkligen om att ha fingertopps­känsla med ett starkt driv och engagemang och förstå värdet av samhälls­utveckling, säger kommun­styrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S).

Han menar att planavdelningens arbete maximerar Vetlanda kommuns möjlig­heter att ligga i framkant.

– Det finns ett driv i att vara med och bygga morgon­dagens Vetlanda. Historiskt har vi kanske haft fem-sex exploatörer som varit framme när vi etablerat ett nytt område, nu har vi ett 40-tal som hört av sig kring den nya stads­delen vid Madhagen, intresset för Vetlanda har aldrig varit större.

Kontakt

Gunnar Elmeke

Teknisk chef
Telefon: 0383-973 18, 070-250 21 74
gunnar.elmeke@vetlanda.se